Skip To The Main Content

Administrasjonen sin rapport

 2015Budsjett 2015Avvik2014
Salgsinntekter20 019 04630 609 194-10 590 1489 563 278
Andre inntekter85 836 26070 881 16114 955 09975 800 840
Sum inntekter105 855 306101 490 3554 364 95185 364 118
     
Varekost71 415 78069 168 2772 247 50361 391 855
     
Brutto forteneste34 439 52632 322 0782 117 44823 972 263
     
Lønn og andre personalkostnadar13 647 01415 752 037-2 105 0238 429 328
Avskriving varige driftsmiddel1 445 3431 527 022-81 679781 302
Kostnader lokale4 042 1203 360 440681 6801 811 667
Leige maskiner og inventar425 3951 217 084-791 689226 395
Verktøy og inventar1 017 5811 100 100-82 519844 452
Reparasjon og vedlikehald801 072527 000274 0722 950
Framande tenester3 113 8333 197 200-83 3677 173 487
Kontorkostnadar1 739 1541 555 000184 154867 977
Telefon, frakt og porto776 3743 249 700-2 473 326464 930
Kostnadar transport335 269441 360-106 091105 320
Reise og diett225 948546 000-320 052285 564
Salg, reklame og representasjon1 717 4333 983 000-2 265 5671 602 735
Kontigentar og gaver563 925406 000157 925367 299
Forsikringar og garantiar62 847125 000-62 15346 717
Andre kostnadar43 545465 444-421 899154 016
Tap m.m. 000
Sum driftskostnadar29 956 85437 452 386-7 495 53323 164 142
     
Driftsresultat4 482 673-5 130 3099 612 982808 122
     
Finansinntekter1 241 139320 000921 1391 248 819
Finanskostnadar139 147222 074-82 927147 900
Netto finanspostar1 101 99297 9261 004 0661 100 920
     
Resultat før skatt5 584 664-5 032 38310 617 0481 909 041
     
Skattekostnadar925 730202 145723 5851 060 031
     
Resultat etter skatt4 658 934-5 234 5279 893 462849 010
Tala er satt opp på samme måte som økonomiplan for perioda 2015-2018.

Eigenkapital

Kommunane sin berekna del av eigenkapitalen i selskapet (inskoten og annan eigenkapital)
Eigar kommuneEigardel f.o.m. 1.1.2012Del av eigenkapitalenEigardel f.o.m. 1.1.2016Del av eigenkapitalen
Ålesund kommune45,218 %4 689 62745,496 %4 718 521
Ørskog kommune2,242 %232 4962,248 %233 165
Norddal kommune1,769 %183 5051,608 %166 749
Stranda kommune4,685 %485 8984,475 %464 110
Stordal kommune1,045 %108 3290,993 %102 956
Sykkylven kommune7,802 %809 1977,470 %774 695
Skodje kommune4,260 %441 7644,496 %466 331
Sula kommune8,405 %871 7038,712 %903 592
Giske kommune7,444 %772 0327,877 %816 987
Haram kommune9,135 %947 4078,954 %928 624
Vestnes kommune6,657 %690 4156,434 %667 297
Sandøy kommune1,339 %138 8431,236 %128 190
Sum100%10 371 217100%10 371 217
Innskoten og annan eigenkapital er fordelt etter eigardel.
     
Utjamningsfond er fordelt etter andel av basisinntekt.
Basis inntekt er: Antall abonnentar med ein type abonnement multiplisert med basispris for abonnementet.
Basispris er pris utan ekstratenester. Dvs. utan forbrenning, henteavtand og liknande.
For slam er det tatt hensyn til basisabonnement sin tømmefrekvens.
ÅRIM tok over totalansvaret for renovasjon og slamtenesta i Sandøy 1. juli 2014 og Skodje 1. januar 2016.
Sandøy kommune og Skodje kommune er derfor ikkje lengre del av utjamningsfond.
ÅRIM handterer sjølvkostfond for desse to kommunen.

Sjølvkostrekneskap 2015

 Renovasjon Slam
    
Inntekter79 954 961 10 311 935
    
Driftskostnader77 675 673 10 077 095
Finansposter korrigering0 0
Direkte driftskostnader77 675 673 10 077 095
    
Avskrivings kostnad1 256 430 77 145
Kalkulatorisk rente135 062 1 487
Direkte kapital kostnader1 391 492 78 632
Indirekte kostnader0 0
Driftskostnader1 391 492 78 632
    
+/- tav ved salg/utrangering0 0
    
Resultat887 796 156 208
    
Kostnadsdekning101,1 % 101,5 %
    
Utjamningsfondfond 1.1.11 076 606 2 321 987
Sjølvkostfond 1.1.204 770 118 379
    
Bruk/avsetning utjamningsfond872 437 148 631
Bruk/avsetning sjøvlkostfond15 359 7 576
    
+/- kalkulert renteinntekt/kostnad utjamningsfond223 349 46 488
+/- kalkulert renteinntekt/kostnad sjølvkost4 122 2 370
    
Utjamningsfondfond 31.12.*12 172 391 2 517 107
Sjølvkostfond 1.1.*224 250 128 325
    
Utjamningsfondfond 31.12.11 628 616 2 360 287
Sjølvkostfond 1.1.768 025 285 145
    
* Før overføring av utjamningsfond for Skodje kommune til Sjølvkost fond.
Kalkylerente 1,94%.

Bundne fond Renovasjon

 Andel av basiskost Årets resultatUtjamningsfondSjølvkostfond
 31.12.201431.12.2015Årets resultatJusteringsfondSjølvkost fond31.12.201431.12.201531.12.201431.12.2015
Ålesund kommune43,6 %43,5 %   4 915 4895 382 253  
Ørskog kommune3,0 %2,8 %   341 077343 054  
Norddal kommune2,6 %2,3 %   289 276290 497  
Stranda kommune5,4 %5,0 %   606 177621 945  
Stordal kommune1,8 %1,6 %   201 509203 987  
Sykkylven kommune7,2 %7,3 %   811 741908 168  
Skodje kommune4,2 %4,4 %   479 149  543 775
Sula kommune8,1 %8,1 %   914 0591 008 353  
Giske kommune7,2 %7,2 %   808 414894 270  
Haram kommune8,6 %9,2 %   975 2131 143 977  
Vestnes kommune6,5 %6,7 %   734 502832 113  
Sandøy kommune1,8 %1,7 %     204 770224 250
ÅRIM100,00%100,0 %1 115 2661 095 78519 48011 076 60611 628 616204 770768 025
Utjamningsfond fordeles pr kommune basert på andel av totalt basiskostnad i ÅRIM.
Basiskost er antall abonnenter * basispris.
Basispris er pris uten forbrenning, henteavstand og andre tilleggstjenester.
Antall abonnenter er antallet pr type abonnement (140L, samarbeid, 240L, etc)
Skodje kommune sin del av utjamningsfond er flytta til sjølvkostfond 31.12.2015.

Bundne fond slam

 Andel av basiskostÅrets resultatUtjamningsfondSjølvkostfond
 31.12.201431.12.2015Årets resultatJusteringsfondSjølvkost fond31.12.201431.12.201531.12.201431.12.2015
Ålesund kommune9,7 %9,2 %   235 608244 131  
Ørskog kommune2,6 %2,7 %   64 57172 256  
Norddal kommune6,9 %7,3 %   169 486194 455  
Stranda kommune5,3 %5,0 %   128 543133 356  
Stordal kommune4,2 %2,7 %   102 40670 663  
Sykkylven kommune17,2 %18,4 %   418 900489 590  
Skodje kommune6,8 %6,3 %   165 183  156 820
Sula kommune4,0 %3,5 %   96 55392 180  
Giske kommune6,6 %5,9 %   160 646157 264  
Haram kommune21,0 %23,3 %   511 706620 024  
Vestnes kommune11,0 %10,8 %   268 384286 369  
Sandøy kommune4,9 %4,9 %     118 379128 325
ÅRIM100,00%100,0 %205 066195 1199 9462 321 9872 360 287118 379285 145
Utjamningsfond fordeles pr kommune basert på andel av totalt basiskostnad i ÅRIM.
Basiskost er antall registrerte abonnenter * basispris for tømming fra ÅRIM.
Basispris er pris uten tip og andre tilleggstjenester.
Antall abonnenter antall anlegg.
Skodje kommune sin del av utjamningsfond er flytta til sjølvkostfond 31.12.2015.

Sjølvkost balanse

 Fordeling av balanse ihht selvkostveileder
 HushaldSlamNæringIkkje fordeltSum
EIGEDELAR     
Anleggsmidlar     
Utsett skattefordel0019 010019 010
Driftsløsøre, inventar 6 961 98276 674628 72507 667 381
Eigenkapitaltilskot KLP00010 90710 907
Omløpsmidlar     
Fordringar     
Kundefordringar490 25911 3473 708 38604 209 992
Opptente ikkje fakturerte inntekter591 918188 9101 318 17202 099 000
Tilgode meirverdiavgift3 189 201496 410997 50304 683 115
Andre kortsiktige fordringar1 56730949902 374
Sum fordringar4 272 945696 9766 024 560010 994 481
Bankinnskot24 891 2473 852 2179 922 769038 666 233
SUM EIGEDELAR36 126 1744 625 86616 595 06410 90757 358 012
      
EIGENKAPITAL OG GJELD     
Eigenkapital     
Innskoten egenkapital000500 000500 000
Annan eigenkapital009 033 796837 4219 871 217
Utjamningsfond11 628 6162 360 2860013 988 902
Sjølvkostfond768 025285 145001 053 169
Sum eigenkapital12 396 6412 645 4319 033 7961 337 42125 413 288
      
Avsetning forpliktingar     
Pensjonsforpliktelse000444 335444 335
Gjeld     
Lån Kommunalbanken11 222 880123 6001 013 520012 360 000
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld7 051 4251 097 5792 205 512010 354 516
Betalbar skatt00929 5000929 500
Forskot frå kundar649 754100 55723 2060773 517
Offentlige avgifter686 005135 122218 27401 039 402
Påløpne honorar og feriepenger879 531173 241279 85101 332 623
Påløpt rente41 8874613 783046 131
Annan kortsiktig gjeld3 867 035111 953685 71104 664 699
Sum kortsiktig gjeld13 175 6391 618 9134 345 836019 140 388
      
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD36 795 1604 387 94414 393 1521 781 75657 358 012
      
Splitting av balansen i sjølvkost og ikkje sjølvkost:     
Balansen fordelt per teneste er estimert. I henhald til veileder for "Beregning av kommunale avfallsgebyr" kapittel 2.3.2 skal det utarbeidast separat rekneskap både for resultat og balanse. Balansen kan avgrensast til netto sysselsatt kapital, dvs. drifts- og anleggsmildlar, samt arbeidskapital. Dette inneber at pensjonsforpliktelsar og eventuelt utsatt skatt, dersom virksomheita er innanfor skatteplikt på dette området, kan haldast utanfor. Investeringer og lån blir fordelt etter nøkkel i det året posten oppstod. Postar som ikkje kan spesifiserast, men det må nyttast nøklar på, er den nøkkelen som ÅRIM meinar gjev et best bilete nytta. Postar som kam fordelast utan bruk av nøklar er fordelt direkte. Balansen for dei ulike tenestene vil derfor ikkje nødvendigvis stemme for kvar teneste.

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA