Skip To The Main Content

Balanse pr. 31.12.2015

 Note20152014
EIGEDELAR   
Anleggsmidlar   
Utsett skattefordel3, 919 01015 240
Driftsløsøre, inventar 47 667 3816 181 170
Eigenkapitaltilskot KLP 10 9076 430
Sum anleggsmidlar 7 697 2986 202 840
    
Omløpsmidlar   
Fordringar   
Kundefordringar64 209 9921 633 255
Opptente ikkje fakturerte inntekter 2 099 0005 760 464
Tilgode meirverdiavgift 4 683 1153 198 019
Andre kortsiktige fordringar 2 3744 460
Sum fordringer 10 994 48110 596 198
    
Bankinnskot738 666 23327 387 679
    
SUM EIGEDELAR 57 358 01244 186 717
    
EIGENKAPITAL OG GJELD   
Eigenkapital   
Innskoten egenkapital 500 000500 000
Annan eigenkapital 9 033 7966 532 612
Utjamningsfond 14 768 09713 398 593
Sjølvkostfond 1 111 395323 149
Sum eigenkapital1025 413 28820 754 354
    
Avsetning forpliktingar   
Pensjonsforpliktelse 444 335370 702
    
Gjeld   
Lån Kommunalbanken812 360 0006 650 000
    
Kortsiktig gjeld   
Leverandørgjeld 10 354 5168 248 553
Betalbar skatt9929 5001 071 427
Forskot frå kundar 773 5170
Offentlige avgifter 1 039 402643 295
Påløpne honorar og feriepenger 1 332 623817 743
Påløpt rente 46 13143 582
Annan kortsiktig gjeld 4 664 6995 587 061
Sum kortsiktig gjeld 19 140 38816 411 661
    
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 57 358 01244 186 717

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA