Skip To The Main Content

Kontantstraum

Per 31.12.Note20152014
Kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar   
Resultat før skattekostnad 5 584 6601 909 041
Periodens betalte skatt -1 071 427-630 807
Ordinære avskrivningar 1 445 344781 302
Endring kundefordringar -2 858 485-6 234 320
Endring leverandørgjeld 2 105 963142 151
    
Forskjellar i pensjonsmidlar/-forpliktingar 73 633370 702
Endring i andre tidsavgrensningspostar -1 021 201-173 181
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteterA4 258 487-3 835 112
    
Kontantstraumar frå investeringsaktivitetar   
Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar -2 931 554-3 204 612
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringar -4 477-3 356
Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetarB-2 936 031-3 207 968
    
Kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar   
Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld 6 440 0003 300 000
Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld -730 000-809 410
Utbetalingar ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 4 246 0951 719 364
Netto endring i kassekreditt 00
Prinsippendring effekt på egenkapital 0-94 876
    
Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetarC9 956 0954 115 078
    
Netto endring i kontantar og kontantekvivalentarA, B, C11 278 551-2 928 002
    
Kontantar og kontantekvivalentar 01.01. 27 387 67930 315 681
Kontantar og kontantekvivalentar 31.12. 38 666 23327 387 679

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA