Skip To The Main Content

Resultatrekneskap 2015

 Note20152014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
Driftsinntekter   
Driftsinntekter 105 855 30685 364 118
Sum driftsinntekter 105 855 30685 364 118
    
Driftskostnader   
Varekostnader 71 415 78061 391 855
Lønningar, honorar, arbeidsgiveravgift 1, 213 647 0148 429 328
Avskrivningar41 445 343781 302
Andre kostnader 14 864 49713 953 511
Sum driftskostnader 101 372 63484 555 996
    
Driftsresultat 4 482 672808 122
    
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Renteinntekter 1 241 1391 248 819
Rentekostnader 139 147147 900
Netto finanspostar 1 101 9921 100 919
    
Ordinært resultat før skattekostnad 5 584 6641 909 041
    
SKATTEKOSTNAD   
Betalbar skatt 929 5001 071 427
Endring utsett skatt -3 770-11 396
Sum skattekostnad3, 9925 7301 060 031
    
    
ÅRSRESULTAT 4 658 934849 010
    
OVERFØRINGAR OG DISPONERINGAR   
Overføringer annan eigenkapital103 338 6051 403 567
Overføringer bundne fond101 320 330-554 557

Legg til min rapport

Skriv ut

Last ned
heile årsmeldinga
ÅRIM

ÅRIM - Ålesundregionen interkommunale miljøselskap IKS - post@arim.no  - 70 31 41 00  - arim.no  - org nr. 994 717 286 MVA