Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Bingsa juni 2021_40 testredigert.png

Deklarering av farleg avfall

Om di virksemd har meir enn ein kilo farleg avfall årleg er du forplikta til å levere dette minst ein gong per år til eit lovleg mottak for farleg avfall. 

Deklareringsmynde forenklar jobben for deg som kunde
Vi oppfordrar alle kundar til å gi Bingsa Gjenvinning mynde til å deklarere farleg avfall. Dette sikrar rask og effektiv behandling for kunden på avfallsmottaka.  Kundar som allereie har gitt ÅRIM IKS mynde til å deklarere farleg avfall må endre fullmakter i www.avfallsdeklarering.no nå selskapa no slår seg saman. 

Ei orientering om framgangsmåte for å gi slikt mynde finn du her:
Rettleiar: Fullmakt til deklarering av farleg avfall

Om deklarering av avfall
Deklarering av farleg avfall kan og gjerast elektronisk på avfallsdeklarering.no.For å kunne ta i bruk løysinga må bedrifta sjølv klargjere for elektronisk deklarering. Dette gjerast ved å utnemne ein eigen administrator for bedrifta. Deretter oppretter adminstrator ein bedriftsprofil og brukarar som skal foreta deklareringa. 

Her kan du laste ned enkel brukerveiledning (PDF).

Deklarasjonsplikta for farleg avfall er hjemla i "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskrifta), kapittel 11 § 11-12.

Dette seier avfallsforskrifta

§ 11-12.Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold

Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger. Ved bruk av ekstern transportør inntrer deklarasjonsplikten i det avfallet leveres til transportøren.

 

Farlig avfall fra skip som definert i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 § 20-3 skal, ved levering i havn, deklareres av havneansvarlig i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 20.

 

Ved direkte eksport til virksomhet utenfor Norge gjelder ikke denne bestemmelsen. I slike tilfeller gjelder reglene i kapittel 13 om grensekryssende transport av avfall.

Vil du bli fakturakunde?

Fyll ut skjema og send til post@arim.no eller ÅRIM, Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund. Vi vil svare på forespurnaden innan kort tid.

Greitt å vite

Kven må deklarere?

Avfallsprodusentar og mottakarar er pliktige til å deklarere farleg avfall.

 

Kva skal deklarerast?

Avfall som er klassifisert som farleg og/eller radioaktivt skal deklarerast.

 

Kvifor?

Farleg avfall kan forårsake skadar på miljø, mennesker og dyr. Deklarering gjer at myndigheitene får oversikt over kort mykje farleg avfall som fins, kvar det har oppstått og kven som har tatt hand om det.

151_253f4cff97fd6b479ed2612a4e7454db

Fullmakt til deklarering av farleg avfall

Vi oppfordrar alle kundar til å gi Bingsa Gjenvinning mynde til å deklarere farleg avfall, for rask og effektiv behandling for kunder på avfallsmottaka.

Gå til rettleiar