Skip To The Main Content

Næringskundar

Kontakt kundesenter:
70 31 41 00
post@arim.no

Næringskundar må deklarere farleg avfall

Alle næringskundar må deklarere det farlege avfallet dei leverer. Farleg avfall kan vere skadeleg for miljø, menneske og dyr. Deklarering gjer at myndigheitene får oversikt over kor mykje farleg avfall som finst, kvar det har oppståt og kven som har tatt hand om det.

Om du er næringskunde, deklarerer du det farlege avfallet hos avfallsdeklaring.no